Algemene voorwaarden verhuizingen

OVEREENKOMST

 • Elke overeenkomst die wordt bevestigd per mail en waarbij de algemene voorwaarden ondertekend zijn is bindend.
 • Zolang geen ondertekende bestelbon of offerte voorligt, is de Verhuizer niet gehouden de verhuizing uit te voeren, noch deze voor te bereiden. Partijen zijn in voorkomend geval niet gehouden tot enige schadevergoeding aan elkaar.
 • Zolang geen ondertekende bestelbon of offerte voorligt, kan de Klant geen uitvoering van de verhuisovereenkomst afdwingen.

VERPAKKING

 • Alles dient worden verpakt in dozen, kisten, koffers, etc…, GEEN losse goederen meegeven.
 • Dozen vullen tot maximaal 25 kg, zwaardere kisten/koffers in overleg.
 • Indien schade aan de inhoud van de dozen waar er geen zichtbare schade is aan de buitenkant van de doos, die te wijten is door gebrekkige bescherming van het inpakken, kan Wolf Express niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
 • Het inpakken gebeurd op eigen risico van de klant & alles dient voldoende beschermd te zijn.
 • Kasten en andere meubelen niet vullen met zware goederen.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is het de Klant verboden volgende voorwerpen ter verhuizing aan te bieden aan de verhuizer:
 • a) verdovende middelen, wapens;
 • b) goederen die onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting;
 • c) bont, levende dieren, planten;
 • d) vloeistoffen en goederen welke een algemeen bekend risico inhouden van brand, ontploffing of beschadiging aan andere goederen, zoals fosfor, benzine, steenkool, lucifers, kleurstoffen, accumulators, zuren of bijtende stoffen;
 • e) in het algemeen alle substanties of vloeistoffen waarvan het waarschijnlijk is dat ze schade kunnen veroorzaken aan de uitrusting of de verhuisde goederen;

LADEN & LOSSEN

 • Laden en/of lossen is standaard op de begane grond, indien anders eerst in overleg.
 • Er dient een extra persoon aanwezig te zijn om te helpen met laden en/of lossen, deze persoon is tevens telefonisch bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.
 • Parkeergelegenheid moet voorzien worden voor de deur.

BETALING & ANNULERING

 • Om de overeenkomst definitief te maken vragen wij een voorschot van 30 % van de totaal factuur. Het resterende bedrag moet betaald worden voor de losdatum via overschrijving of de dag zelf via mobile banking (bancontact).
 • De betaling dient gebeurd te zijn ten laatste 5 dagen voor de losdatum. Indien er tegen dan geen betaling is gebeurd heeft Wolf Express het recht de goederen te stockeren in de vestiging & opslagkosten door te rekenen aan de klant. Vanaf de betaling is gebeurd zullen de goederen worden ingepland om te lossen.
 • Bij annulering:
  Valt de datum van annulering:
  Binnen 24 uur voor vertrek: 100 % Van het factuurbedrag
  Binnen 1 week voor vertrek: 75 % Van het factuurbedrag
  Binnen 2 weken voor vertrek: 50 % Van het factuurbedrag
  Binnen 3 weken voor vertrek: 30 % Van het factuurbedrag
  Meer dan 3 weken voor vertrek: 0 % Van het factuurbedrag
  Naast de annuleringskosten wordt een vast bedrag van €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een herinneringskost van € 10, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 75) als schadebeding (met maandelijkse rente van 10 %).
 • De termijn om te protesteren is bepaald op 8 kalenderdagen na factuurdatum. Deze dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is van toepassing.
 • De Verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de goederen, waarvan de prijs nog niet betaald is en de factuur niet tijdig geprotesteerd, de levering op te schorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft. De bijkomende kosten (staan-, opslag- en bewaarnemingskosten) komen voor rekening van de Klant en dienen tezamen met de verschuldigde verhuisprijs voldaan te worden alvorens tot levering van de verhuisgoederen wordt over gegaan.

ALGEMEEN

 • De chauffeur van Wolf Express zal te allen tijde tijdens de rit bereikbaar blijven en de klant op de hoogte houden wanneer de verwachte aankomst is. De klant moet ook te allen tijde bereikbaar blijven zodat deze op het afgesproken adres aanwezig is bij aankomst chauffeur.
 • Indien klant niet op afgesproken tijd en adres aanwezig is (die de chauffeur tijdens de rit ruim op voorhand doorgeeft) wordt een wachttijd in rekening gebracht van € 20 per begonnen half uur. Als de chauffeur na 22 uur s’ avonds nog steeds niet kan leveren wordt ook de kost van dichtstbijzijnde hotel in rekening gebracht.
 • Wolf Express behoud zich het recht om de leveringsdatum aan te passen naargelang de aanvragen, klant wordt bij wijziging voldoende op voorhand verwittigd.
 • Wolf Express kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer er tijdens de rit vertraging wordt opgelopen door files, ongevallen, weersomstandigheden of overmacht.
 • Het is de Verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Onderaannemers, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk door de Klant wordt uitgesloten vóór aanvang van de overeenkomst.

VERZEKERING (aansprakelijkheid)

 • Aansprakelijkheid Verhuizer: Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partijen is de Verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade, door hem en/of zijn Onderaannemer(s) toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook voor schade door vertraging, veroorzaakt door de schuld van de Verhuizer en/of diens Onderaannemer(s), met uitsluiting van vertraging te wijten aan derden en/of schade veroorzaakt door overmacht*.
  *Overmacht: De Verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor: rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz. … wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.
 • De Verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt en/of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de Verhuizer of zijn Onderaannemers.
 • De Verhuizer is eveneens ontlast van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing toegebracht en volledig te wijten aan de Klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen.
 • De Klant is vrij een eigen verzekeraar te kiezen. In dit geval verbindt hij er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde; de Klant verbindt er zich toe bovendien een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van de Verhuizer.
 • Indien de verzekeraar van de Verhuizer geen dekking wenst / kan geven voor de goederen van de Klant, of niet voor alle goederen dekking wenst / kan geven, dan deelt de Verhuizer dit onverwijld mede aan de Klant. De Verhuizer is in dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor een dergelijke weigering.

Uitsluitingen schade veroorzaakt door:

eigen gebrek, slijtage, ouderdom, gebrekkige verpakking, het gewoon mechanisch, elektrisch en elektronisch
defect of gebrek aan onderhoud van de verzekerde goederen;

 • inbeslagneming, verbeurdverklaring, inbezitneming door de toldiensten of dooreen erkende of niet-erkende
  overheid, smokkel, verboden handel of sluikhandel;
 • elektromagnetische velden, toxische schimmels;
 • ongedierte, motten en andere parasieten;
 • verschroeiing en gewone bevuiling;
 • temperatuurschommelingen en/of vochtigheidsgraad van de lucht;
 • montage, demontage, gebruik en domonstraties;
 • uitsluiting van eenvoudige verdwijningen;
 • Betreffende fototoestellen, camera’s, video’s, tv”s en computers met hun toebehoren: zijn aanvullend op de reeds
  voorziene uitsluitingen eveneens uitgesloten
 • het breken van kleppen, gilamenten, gloeilampen, elektrische buizen, flashlampen en soortgelijke tenzij het
  toestel zelf gelijktijdig werd beschadigd;
 • software;
 • betreffende boeken, manuscripten, platen, cd’s, dvd’s: zijn aanvullend op de reeds voorziene uitsluitingen eveneens
  uitgesloten:
 • de vervuiling en de beschadiging te wijten aan behandeling, alsmede de schade te wijten aan de
  weersomstandigheden;
 • betreffende muziekinstrumenten: zijn aanvullend op de reeds voorziene uitsluitingen eveneens uitgesloten:
 • het breken van koorden, snaren of vellen;
 • klankgebreken en ontstemming.