Algemene voorwaarden verhuur

Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor het gehuurde goed en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van het gehuurde goed impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden.

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Wolf Express en op alle door Wolf Express aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Indien de wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijke en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Wolf Express wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontacteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Wolf Express.

Rijbewijs en identiteitskaart :

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B)[1] en identiteitskaart[2] kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

artikel 1                Borg

 1. Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en administratiekosten. Verhuurder dient deze schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s.
 2. Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.
 3. Bij diefstal, verlies, schade of (economische) total-loss van het gehuurde goed wordt de betaalde borg in mindering gebracht van het bedrag verschuldigd aan Wolf Express.[3]
 4. De huurder geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst toestemming om de door de verhuurder gevraagde borg te betalen. Deze borg kan na het einde van de huurovereenkomst gebruikt worden om door de huurder verschuldigde naheffingen te innen.
 5. De waarborg zal aan de huurder worden teruggegeven/gestort binnen de 14 werkdagen. In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade (tot wanneer schadebedrag bekend is of het dossier afgesloten is).
 6. In mindering van de waarborg kunnen komen:
  1. Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte banden, krassen van takken, enz.) beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagens, enz.

artikel 2                Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Wolf Express op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijke en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
 3. Door Wolf Express verstrekte gegevens blijven eigendom van Wolf Express, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wolf Express niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Wolf Express worden geretourneerd. Wolf Express behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 4. De door Wolf Express verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
 5. Wolf Express heeft het recht een aanbod zonder opgave[4] van redenen te weigeren

artikel 3                Huurperiode

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
  1. Indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Wolf Express aan de wederpartij wordt overhandigd
  2. Indien is bedongen dat Wolf Express de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Wolf Express het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
  1. Indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de wederpartij aan Wolf Express is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs
  2. Indien is bedongen dat Wolf express het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 3.4.
  3. Bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Wolf Express aan de wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn.
 3. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding.) de hiermee gemoeide aan – en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 3.2 omschreven wijzen.
 4. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
 5. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de wederpartij worden verlengd.

artikel 4                Reservatie

 1. De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot en het bezorgen van het rijbewijs en identiteitskaart binnen de 7 dagen na datum overeenkomst. Indien later vervalt de reservatie.
  1. Het voorschot is 50 % van de huursom.
  2. Het resterend bedrag alsook de waarborg dient betaald te worden of de dag van afhaling in contant of via bankcontact of via overschrijving ten laatste voor de dag van afhaling.
 2. Indien de betaling van het resterende saldo niet nagekomen wordt, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot.
 3. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.
 4. Indien op factuur voor professioneel gebruik:
  1. Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Wolf Express vooruit betaald. De termijn voor bewaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Wolf Express is de wederpartij niet bevoegd tot verrekking dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
 5. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf deze ingebrekestelling vastgesteld wordt gelden de voorwaarden vermeld op de factuur.

artikel 5                Annulering

 1. Huurder dient per aangetekende post te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Valt de datum van annulering:

Kosten bij annulering:

 

Binnen 24 uur voor vertrek:

100 %

Van de huursom

Binnen 1 week voor vertrek:

90 %

Van de huursom

Binnen 2 weken voor vertrek:

75 %

Van de huursom

Binnen 10 weken voor vertrek:

50 %

Van de huursom

Meer dan 10 weken voor vertrek:

25 %

Van de huursom

 1. Naast de annuleringskosten wordt een vast bedrag van €75,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De borg wordt volledig terugbetaald.

artikel 6                Schade en verlies

 1. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor deze kampeerauto afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder.
 2. In geval van schade aan het gehuurde goed en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op laten maken. In het geval een huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het eigen risico) worden opgelegd aan de huurder.
 3. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde goed die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is de verhuurder aansprakelijk voor de schade.
 4. De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, moeten mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op naam van Wolf Express BE0746.712.928- Pluym Guillian, Diederik Geerbodelaan 21, 8940 WERVIK, België. Opgelet: gewone kassabonnen worden niet aanvaard! Indien er reparaties gebeurd zijn zonder overleg en goedkeuring, alsook als het btw nummer niet vermeld is op de factuur, dan behoudt de verhuurder deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren.
 5. Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor reparaties is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zo niet behoudt deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren.
 6. Indien er schade is, heeft de verhuurder het recht de hiervoor nodige kilometers en tijdsbeslag van en naar de garage door te rekenen naar de huurder (€ 75 per schadegeval)
 7. De controle van terug ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken tot 48 uur na in ontvangst name.
 8. Indien de controle van terug ontvangst van het voertuig in het donker gebeurd, heeft verhuurder het recht om tot 48 uur na aflevering schade(s) te claimen.
 9. Bij diefstal, inbeslagname, verlies, schade of (economische) total-loss van het gehuurde goed, verplicht de wederpartij zich de schade aan Wolf Express te vergoeden tegen de dagwaarde[5]. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Wolf Express geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.)
 10. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 125€.
 11. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.
 12. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van verhuurder als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de huurder, ongeacht de hoogte van het eigen risico.
 13. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.
 14. De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg zijn lastens de huurder.
 15. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Wolf Express te worden gemeld.
 16. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Wolf Express te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is wederpartij verplicht een (kopie van het) proces verbaal van aangifte aan Wolf Express te overleggen.
 17. Voor vermiste zaken, waarvoor Wolf Express reeds de dagwaarde aan de wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Wolf Express in mindering gebracht op de aan de wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
 18. De door of namens Wolf Express gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Wolf Express aangewezen erkend expertisebureau , indien dit door Wolf Express wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Wolf Express.
 19. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
 20. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het gehuurde goed, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

artikel 7                Rijbewijs en identiteitskaarten

 1. De huurder dient een kopie voor te leggen van rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders
 2. De huurder verklaart niet vervallen te zijn van het recht op besturen en tevens een grondige kennis te hebben van het besturen van een wagen.

artikel 8                Boetes

 1. De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Deze factuur wordt achteraf doorgestuurd naar de huurder.

artikel 9                Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
 2. Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
 3. Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Wolf Express wordt geretourneerd/ afgemeld, wordt, na constatering hiervan door Wolf Express, aan de wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 3.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 3.2 onder C, dan wel artikel 6.16. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Wolf Express verschuldigd.
 4. De wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Wolf Express als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.
 5. De wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Wolf Express te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.
 6. De wederpartij verplicht zich ertoe Wolf Express te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Wolf Express hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Wolf Express.
 7. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
 8. De wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Wolf Express en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Wolf Express aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Wolf Express verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Wolf Express plaatsvindt.
 9. Personeel van Wolf Express dat liften (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij worden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, noch om de (de)montage of keuring onder diens toezicht te verrichten.

artikel 10             Algemeen

 1. De huurder zal het gehuurde goed slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
 2. Het is verboden het gehuurde goed te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.
 3. Het is verboden klevers op het gehuurde goed aan te brengen. (uitgezonderd vignetten voor bepaalde landen -> mits toestemming van de verhuurder)
 4. De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof enz. te controleren.
 5. Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het gehuurde goed.
 6. Ongeoorloofd behouden van de gehuurde goed na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.
 7. Indien inbeslagname plaats vindt door de politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de huurder met het gehuurde goed verdovende middelen/drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van het gehuurde goed of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de verhuurder geleden schade. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 8. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van het gehuurde goed, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde goed dat verhuurder kende zonder de huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 9. Het gehuurde goed dient zich in dezelfde staat bevinden als bij de inontvangstname. Dit wil ook zeggen, volledig terug gereinigd (binnen als buitenkant). Indien dit niet is gebeurd worden er € 75 schoonmaakkosten aangerekend.
 10. In het gehuurde goed is een track and trace toestel aanwezig. Hierdoor kunnen wij, wanneer dit noodzakelijk is, het voertuig lokaliseren. Dit toestel is geplaats wegens vermindering van de verzekeringspremie.
 11. Het laadvermogen is meegedeeld geweest met de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het voertuig overladen is.
 12. In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) hebben wij het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.

artikel 11             Kosten tijdens verhuur

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het gehuurde goed tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.
 3. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van verhuurder als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de huurder, ongeacht de hoogte van het eigen risico.
 4. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in het verhuurde goed. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.
 5. De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg zijn lastens de huurder.

ARTIKEL 12             Huur van voertuigen

 1. Bij verlies of schade van het tol-bakje en/of gps krijgt u de extra betaalde waarborg voor gebruik niet terugbetaald.
 2. Bij gebruik van het tol-bakje wordt de waarborg van €400 niet terugbetaald tot de factuur ontvangen is van de tol-service. Het resterend bedrag wordt dan terugbetaald op de rekening van de huurders. Indien het factuurbedrag groter is dan de waarborg moet het te kort komende bedrag betaald worden door de huurder aan de verhuurder.
 3. Het verbruik van motorbrandstof, motorolie, water en gas boven de inbegrepen fles zijn ten koste van de huurder.
 4. De omniumverzekering is met reisbijstand en met een vrijstelling van 250 € PER schadegeval. Schade aan de luifel & andere accessoires zijn niet gedekt in de verzekering en worden in mindering van de waarborg gebracht.[6]
 5. Indien de huurder een of meer van de volgende regels heeft geschonden, dan gelden de volgende boetes:
  1. Gerookt in het gehuurde goed: €350 (inclusief schoonmaakkosten)
  2. Huisdieren meegenomen: €350 (inclusief schoonmaakkosten)
  3. Naar landen geweest waar de groene kaart niet geldig is: €450 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan het voertuig of derden)
  4. Naar wintersport(gebied) geweest: €450 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden) [7]
  5. Festival bezocht: €350[8]
 6. De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door een erkende garages te laten uitvoeren, volgens de instructies van het onderhoudsboekje, na overleg met de verhuurder.
 7. Herstellingskosten vallen ten laste van de huurder, indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens instructie van het onderhoudsboek. Om de kosten van deze herstellingen te bepalen is overeengekomen dat er tegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.
 8. Het voertuig is in regel met volgende vignetten:                               Milieusticker voor Frankrijk
                                                                                                       Milieusticker voor Duitsland
 9. Het bestemmingsland moet u op voorhand meedelen, indien u een rondreis doet moeten alle geplande reizen meegedeeld worden zodat er informatie over alle vignetten voor de landen opgezocht en eventueel geboekt kunnen worden op kosten van de huurder.
 10. De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
 11. Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.
 12. Het is verboden klevers op het gehuurde goed aan te brengen. (uitgezonderd vignetten voor bepaalde landen -> mits toestemming van de verhuurder)
 13. De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof enz. te controleren.
 14. Het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.
 15. Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.
 16. Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.
 17. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
 18. Indien inbeslagname plaats vindt door de politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de huurder met het gehuurde goed, verdovende middelen/drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de verhuurder geleden schade. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 19. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde goed dat verhuurder kende zonder de huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 20. Hij wordt aan ons terug bezorgd met een volle brandstoftank, het toilet geledigd en schoongemaakt, lege afvalwatertank en de binnenkant gereinigd (ijskast en diepvries niet vergeten). Als deze zaken niet in orde zijn, zullen we genoodzaakt zijn extra kosten (75 euro) aan te rekenen.[9]
 21. De buitenkant reinigen we zelf. Ga er zeker NIET mee naar een carwash![10]
 22. Dieselverbruik & ad blue verbruik zijn ten laste van de huurder, oplevering met volle diestank en terug binnenleveren met volle diesel- & ad blue tank. Eventueel verschil is ten laste van de huurder. Hiervoor wordt 2.50 euro/liter diesel gerekend.
 23. De mobilhome wordt terug binnengeleverd met volle verswatertank. Indien dit niet gebeurd is wordt er € 75 aangerekend. [11]
 24. Wordt het gehuurde goed niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 75 euro per elk volgend uur na afspraak inlevering.
 25. Zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs en daarmee het gehuurde goed mag besturen.
 26. Het gehuurde goed zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming, te gebruiken.
 27. De instructies van de verhuurder op te volgen.
 28. Het gehuurde goed niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of door te verhuren.
 29. Het gehuurde goed tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de in te leveren bij verhuurder.
 30. In het voertuig is een track and trace toestel aanwezig. Hierdoor kunnen wij, wanneer dit noodzakelijk is, het voertuig lokaliseren. Dit toestel is geplaats wegens vermindering van de verzekeringspremie.
 31. Het laadvermogen is meegedeeld geweest met de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het voertuig overladen is.
 32. In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) hebben wij het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.

 

 

Aldus overeengekomen en door beide partijen ondertekend.
Datum: ___________________________________________
Plaats: ____________________________________________
Handtekening huurder:                                                                              Handtekening verhuurder:

 

 

 

[1] Dit voor wagens, alsook trailers

[2] Voor alle gehuurde huur items

[3] Voor details zie artikel 7: Schade en verlies

[4] De door een wederpartij aan Wolf Express gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering

[5] De nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van de verloren gegane zaak.

[6] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.

[7] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.

[8] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.

[9] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.

[10] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.

[11] Deze regel is enkel van toepassing op onze campers.